Fotowoltaika na obszarze Natura 2000 – jakie wymagane dokumenty?

Fotowoltaika na obszarze Natura 2000 - jakie wymagane dokumenty

Sporządzenie szczegółowej dokumentacji z oceną środowiskową jest wymagane nie tylko przy dużych inwestycjach fotowoltaicznych. Jej wykonanie konieczne jest także w przypadku prac prowadzonych w obrębie domów jednorodzinnych.

Dotyczy to między innymi nieruchomości zlokalizowanych na obszarach Natura 2000. W nowym tekście wyjaśniamy, jakie formy ochrony przyrody przewiduje unijny program Natura 2000 i jakie wymagania musi spełnić inwestor planujący montaż instalacji fotowoltaicznej w objętym nim miejscu.

Na czym polega unijny program Natura 2000?

Program Natura 2000 to unijna inicjatywa, której celem jest ochrona przyrody i różnorodności biologicznej w Europie. W swoich założeniach skupia się na utrzymaniu i przywróceniu stanu naturalnego siedlisk takich jak torfowiska, lasy czy mokradła oraz gatunków, których przetrwanie jest zagrożone. Aktualnie programem Natura 2000 objęte jest ok. 20 proc. powierzchni Polski.

Na tych obszarach obowiązują dodatkowe przepisy mające na celu zapobiegać działaniom mogącym stanowić zagrożenie dla naturalnego krajobrazu i bioróżnorodności. Działanie programu opiera się na dwóch unijnych aktach prawnych – tzw. dyrektywy ptasiej z 1979 roku oraz dyrektywy siedliskowej z 1992 roku.

Karta informacyjna – co to jest i jak ją sporządzić?

Obowiązek przygotowania karty informacyjnej przez inwestora wykonującego instalację fotowoltaiczną na obszarze cennym przyrodniczo nakłada Aneks II Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Poza terenami Natura 2000, dotyczy on również nieruchomości zlokalizowanych w parkach narodowych, rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, stanowiskach dokumentacyjnych, użytkach ekologicznych i zespołach przyrodniczo-krajobrazowe.

Informacje na temat zawartości i kształtu karty informacyjnej są zawarte w Ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Celem jej sporządzenia jest wykluczenie zagrożenia, jakie na środowisko naturalne mogłaby sprowadzić dana inwestycja. Sama karta powinna składać się z następujących sekcji:

  • lokalizacja i dokładny opis inwestycji;
  • opis zajmowanej nieruchomości;
  • rodzaj technologii oraz ewentualne warianty przedsięwzięcia;
  • przewidywane zużycie zasobów (np. wody, energii itp.);
  • planowane rozwiązanie chroniące przyrodę;
  • prognozowane wpływ na środowisko (m.in. ilość wytwarzanych odpadów, ryzyko awarii itp.).

Uzyskanie pozytywnej decyzji środowiskowej bywa niełatwe – nawet jeśli chodzi o montaż tylko kilku paneli. Warto więc skorzystać z pomocy profesjonalistów. Taką usługę znajdziemy na stronie https://karta-informacyjna.pl. Firma EKO Bydgoszcz jest jednym z liderów rynku konsultingu środowiskowego w Polsce, a duże doświadczenie jej pracowników znacznie zmniejsza ryzyko ewentualnych problemów.

Eko360.pl - podpowiemy Ci, jak żyć ekologicznie na co dzień. Wyjaśnimy, jak znaleźć ekologiczne zamienniki rzeczy codziennego użytku. Rozwiejemy Twoje wątpliwości na temat ekologicznej żywności. Doradzimy, jak założyć i prowadzić dom ekologiczny.
Do góry